Menu
 • PolskiRosyjskiUkrainski
Logowanie 
 • Login:
 • Haslo:

Neighbourhood Programme

Interreg

Unia Europejska

Euroregion Bug

Fundacja Godne Zycie

  • Każdy uczestnik obozu zobowiązany jest do:
   1. Przestrzegania niniejszego regulaminu w czasie trwania obozu.
   2. Bezwzględnego posłuszeństwa wobec wychowawcy i innych osób funkcyjnych: np. (ratownik, instruktor jazdy konnej itp.) oraz wykonywania ich poleceń.
   3. Przestrzegania warunków bezpieczeństwa podczas korzystania z zbiorników wodnych oraz warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
   4. Natychmiastowego zgłaszania do wychowawcy lub innej osoby funkcyjnej zauważonych wszelkich nieprawidłowościach oraz przypadków naruszenia warunków bezpieczeństwa przez innych uczestników obozu.
   5. Nie oddalania się od grupy.
   6. Informowania wychowawcy lub pielęgniarkę o wszelkich dolegliwościach.
   7. Dbałości o higienę osobistą i otoczenia oraz zachowanie kultury języka.
   8. Przestrzegania bezwzględnego zakazu spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających oraz palenia papierosów.
   9. Dbałości o pozytywną atmosferę w grupie (postawa życzliwości, koleżeńskości, tolerancji).
   10. Niesienia pomocy bliźniemu.
   11. Informowania przełożonych i innych uczestników obozu o sytuacjach zagrażających naruszeniu warunków bezpieczeństwa.
   12. Udziału w zajęciach programowych obozu.
   13. Przestrzegania zakazu używania otwartego ognia na terenie obozowiska a w szczególności w namiotach.
   14. Przestrzegania zakazu sznurowania namiotów.
   15. Przestrzegania zakazu manipulowania, samodzielnego naprawiania, oraz używania niezgodnie z przeznaczeniem urządzeń elektrycznych oraz innych sprzętów będących na wyposażeniu obozowiska.
   16. Poszanowania sprzętu i wyposażenia obozowiska.
   17. Poszanowania cudzego mienia.
   18. Informowania i zapobiegania dewastacji mienia obozu i cudzej własności.
   19. Propagowania wartości chrześcijańskich wśród wszystkich uczestników obozu.
   20. Stosowania się do zakazu wchodzenia do pomieszczeń opisanych "OSOBOM NIEUPOWAŻNIONYM WSTĘP WZBRONIONY".
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004-2006 oraz z budżetu państwa
Fundacja Godne Życie Organizacja Pożytku Publicznego
e-mail: szkoly@fundacja.org.pl, telefon +48-667-660-200; 20-089 Lublin, ul. Biernackiego 22
Sponsor serwisu - home.pl - domeny, hosting, sklepy